Wnioski

Chcąc założyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, tj. dokumentem  stwierdzającym obowiązek zaopatrzonym w klauzulę  wykonalności, do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Wierzyciel może wybrać Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Włocławku do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza rewirem właściwym dla Sądu Rejonowego we Włocławku , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. )

We wniosku  egzekucyjnym należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr  dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek egzekucyjny KMP (alimenty)

wniosek egzekucyjny KM